Menu

De Geest is overal.

We zit­ten weer in de tijd van Pink­ste­ren, het chris­te­lij­ke feest dat ver­ge­le­ken met Pa­sen en Kerst maar wei­nig al­ge­meen be­kend is. Bij­bel­le­zers kun­nen we­ten dat op het eer­ste Pink­ster­feest in Je­ru­za­lem de ‘Hei­li­ge Geest’ werd ‘uit­ge­stort’ over de vol­ge­lin­gen van Je­zus. Op hun hoof­den ver­sche­nen ‘vuur­tong­en’, ken­ne­lijk een soort vlam­men, en de men­sen be­gon­nen in vreem­de ta­len te spre­ken. Op die dag slo­ten zich drie­dui­zend men­sen bij de apos­te­len aan, het be­gin van de kerk. Al­le­maal werk van de Geest. Er zijn the­o­lo­gen die me­nen dat de Geest voor­al via de kerk werkt, an­de­ren vin­den dat de Geest juist in al­le vrij­heid ope­reert en in de kerk te veel wordt ‘op­ge­slo­ten’.
Maar wie of wat is die Geest ei­gen­lijk en wat doet hij? De jon­ge kerk heeft eeu­wen ge­stu­deerd en sprak uit­ein­de­lijk uit dat er ‘één God in drie Per­so­nen’ is. Dat heet Drie­vul­dig­heid of Drie­ëen­heid. De drie per­so­nen zijn Va­der, Zoon en Hei­li­ge Geest. De Va­der en de Zoon (Je­zus) kun­nen we ons door al­ler­lei Bij­bel­se ver­ha­len enigs­zins voor­stel­len. Maar de rol van de Geest blijft vaak wat vaag.
In de Al­pha-cur­sus wordt er uit­ge­breid op in­ge­gaan met zelfs een wee­kend dat ge­heel aan de Geest is ge­wijd. Ik heb de cur­sus ge­re­geld mo­gen ge­ven en ken de bij­be­ho­ren­de ant­woor­den. Maar laat ik eer­lijk zijn: de Drie­ëne God en het werk van de Geest zijn me toch niet al­tijd dui­de­lijk. Geeft niet, ge­loof is iets an­ders (en meer) dan ken­nis of the­o­lo­gie!
Uit Al­pha ont­staan vaak nieu­we stu­die­groe­pen en bij een daar­van ben ik al lang be­trok­ken. Op on­ze vol­gen­de bij­een­komst (ach­ter de rug als deze co­lumn ver­schijnt) wil ik de deel­ne­mers vra­gen naar hun ei­gen er­va­ring­en met de Geest. Ik kijk er­naar uit. Van an­de­ren leer ik meest­al meer dan zij van mij wij­zer zou­den kun­nen wor­den.
Ik weet wel­ke ant­woorden ik zelf zal ge­ven. Op mo­men­ten dat ik God in mijn le­ven er­vaar komt dat door de Geest. Dat hoe­ven geen hoog­dra­ven­de za­ken te zijn en hal­le­lu­ja roe­pen is ook niet ver­plicht. Het zijn vaak heel ge­wo­ne din­gen: het jon­ge groen in de len­te (de Geest brengt le­ven), mu­ziek die ie­mand in het hart raakt, de lach van een kind, lief­de, het hou­vast dat ie­mand zoekt en vindt op ver­drie­ti­ge mo­men­ten. De Bij­bel noemt zelfs een lijst­je met ’ga­ven’ van de Geest: het over­dra­gen van wijs­heid en ken­nis, ge­loof, het ver­rich­ten van won­de­ren, men­sen ge­ne­zen, pro­fe­te­ren, in vreem­de ta­len (‘klank­taal’) spre­ken of die uit­leg­gen, in­zien wel­ke za­ken al dan niet van de Geest af­kom­stig zijn. Dat is veel - en niet ie­de­re ge­lo­vi­ge heeft al die ga­ven. Maar de Geest is wel over­al! Pro­beer dat te ont­dek­ken en je vindt Hem.

(Publicatiedatum: 14 mei 2018)

 

Nico Koolsbergen
Ex-coördinator Alpha.
Regio Zuidoost-Noord-Brabant