Menu

Is het echt de moeite waard?

Het is Herfst. De da­gen wor­den kor­ter, kou­der en nat­ter. Dan is het heer­lijk om even te­rug te den­ken aan die lan­ge, war­me zo­mer. Af­ge­lo­pen zo­mer­va­kan­tie zijn wij naar de ber­gen ge­gaan. Het is daar ge­nie­ten van de na­tuur, het uit­zicht, de fris­se lucht en van het feit dat we lan­ge wan­de­lin­gen kun­nen ma­ken.

Zo’n berg­wan­de­ling gaat niet van­zelf. Vol goe­de moed be­gin je, met de top in zicht: daar ga je heen. Na een aan­tal ki­lo­me­ters klim­men en zwe­ten word je moe. Je krijgt hon­ger. Door de boch­ten in de weg is de top ook niet meer in zicht. Ga je nog de goe­de kant op? En zal het de moei­te waard zijn? Je gaat even zit­ten om bij te ko­men. Er ko­men men­sen naar be­ne­den ge­wan­deld die je vro­lijk groe­ten. ‘Het is prach­tig daar!’ zeg­gen ze ter­wijl ze naar de top wij­zen. Je raapt al je ener­gie bij el­kaar en wan­delt ver­der om­hoog. Na wat uren lijkt te zijn, zie je de top. Je bent er bij­na! Het laat­ste stuk­je gaat mak­ke­lijk. En dan: ge­nie­ten. Wat een ver uit­zicht. Een heer­lijk fris­se wind. En een wel­ver­dien­de rust­pau­ze.

Het le­ven met God lijkt op een berg­wan­de­ling. Mis­schien ben je vol goe­de moed be­gon­nen. Je wil­de meer we­ten en bent naar een Al­pha-cur­sus gegaan. Samen met de groep zocht je naar ant­woor­den. Het was leer­zaam en heel ge­zel­lig. Na de Al­pha-cur­sus vraag je je af: wat nu? Hoe ga ik ver­der? Jezus be­looft ons dat Hij ons in­zicht geeft door Zijn hei­li­ge Geest en door de Bij­bel. Als je het even niet meer weet, bid! Hij hoort je en Hij ant­woordt. Men­sen wor­den ook ent­hou­si­ast door din­gen te de­len met an­de­ren. Als chris­te­nen hel­pen we el­kaar en moe­di­gen we el­kaar aan. We zoe­ken sa­men naar ant­woor­den, net als op de Al­pha-cur­sus. Ik bid dat God op jouw weg men­sen brengt, met wie je mee kunt gaan op reis. Want ook dat is het le­ven met God: een avon­tuur­lij­ke reis, met de ze­ker­heid dat Hij je be­schermt. En het is ab­so­luut de moei­te waard. Gods ze­gen!

(Publicatiedatum: 1 okober 2019)

 

Jessica Biewenga
Evangelische gemeente "De Lichtstad"