Menu

Verwondering.

De na­bij­heid en de ver­he­ven­heid van God. Twee kan­ten van de Heer die me el­ke keer op­nieuw tot ver­won­de­ring lei­den. Een paar we­ken ge­le­den kwam het ter spra­ke tij­dens een be­spre­king van het mu­ziek­team van on­ze ge­meen­te. Het liet ons weer be­sef­fen waar we mee be­zig zijn: de gro­te, hei­li­ge God wil dicht bij ons ko­men. Hij houdt van ons, staat naast ons, helpt ons, is be­trok­ken en zo kan ik nog wel even door­gaan. De Al­mach­ti­ge wil in ons wo­nen. Het blijft een on­voor­stel­baar ge­ge­ven. Voor mij ten­min­ste wel.
Toen Sa­lo­mo de tem­pel ge­bouwd had, be­sef­te hij heel goed dat dit voor God veel te klein was. Hij zegt dan in zijn ge­bed: ‘Zou God wer­ke­lijk op aar­de kun­nen wo­nen? Zelfs de hoog­ste he­mel kan U niet be­vat­ten, laat staan dit huis dat ik voor U heb ge­bouwd.’ (1 Ko­nin­gen 8:27). Voor mensen was de tem­pel een groot ge­bouw, maar voor God was het maar een nie­tig bouw­werk­je. Sa­lo­mo spreekt hier zijn ver­ba­zing en zijn ont­zag uit over het feit dat de on­ein­di­ge God hier wil­de wo­nen. Toch koos God er voor om dat te doen. De tem­pel is één van de ma­nie­ren van God om dicht­bij te zijn, mid­den tus­sen de men­sen. Daar gaat het Hem om. In de sa­men­kom­sten is het ook zo: door mu­ziek en zang mo­gen we deze God eren en de men­sen er van door­drin­gen dat we niet zo­maar bij ie­mand ko­men, maar bij de hoog­ste en be­lang­rijk­ste per­soon van het he­le heel­al. Dat was de re­den waar­om we het met ons mu­ziek­team over dit on­der­werp had­den.

Veel chris­te­nen heb­ben de nei­ging om één kant te be­na­druk­ken: zijn hei­lig­heid of juist zijn lief­de­vol­le na­bij­heid. In de evan­ge­li­sche hoek waar ik bij hoor, wordt vooral Gods lief­de be­licht en ver­geten we mak­ke­lijk Gods groot­heid. We moe­ten be­sef­fen dat we de ba­lans moe­ten be­wa­ren. Juist dat even­wicht maakt het voor mij zo bij­zon­der. Het is he­le­maal niet van­zelf­spre­kend dat de gro­te, ver­he­ven God zo graag bij nie­ti­ge mens­jes als wij wil zijn. Des­on­danks wil Hij niet anders! Dat brengt mij tot ver­won­de­ring. Zo­veel heeft God voor ons over. Wat die­nen we een fan­tas­ti­sche Heer.

(Publicatiedatum: 18 febuari 2019)

 

Henk van de Weg
Auteur van “De Getrouwen van Ro`eh”