Menu

Het wonder van gods liefde.

Pa­sen is bij uit­stek het feest van het won­der van Gods lief­de voor ons men­sen.
Maar wat we­ten en be­grij­pen we er ei­gen­lijk van?
Zou de he­le we­reld niet als een blok moe­ten val­len voor de groots­heid van dit won­der?
In de Al­pha-cur­sus­sen ge­beurt het ge­luk­kig maar al te vaak dan men­sen daar­voor val­len. Dat hun ogen open gaan en zij Jezus als heer, - Ku­rios - aan­vaar­den. Een gro­ter won­der dan dat be­staat er niet en geldt no­ta be­ne voor al­le men­sen, nie­mand uit­ge­zon­derd.
Zelfs in het Oude testament getuigt koning David al van dit wonder.

"Ge­pre­zen, ge­pre­zen zij de Heer, die won­de­ren van lie­fde aan mij vol­trekt", zegt hij in Psalm 31:22 a.
Het is goed om daar bij stil te staan en ons te re­a­li­se­ren welk een ge­wel­dig voor­recht wij heb­ben om de­ze God, deze Heer, per­soon­lijk te ken­nen.
Daar­om is de Al­pha-cur­sus ac­tu­eel en re­le­vant, voor­al voor men­sen die van­uit hun ach­ter­grond niet of nau­we­lijks de kans heb­ben ge­had hier­mee ver­trouwd te ra­ken.

"Hij ver­bergt je in de be­schut­ting van Zijn ge­laat",
"Zijn tent biedt je een schuil­plaats",
"Hij hoort on­ze smeek­be­de en ons hulp­ge­roep",
"Daar­door kun­nen we stand­hou­den en vol­hou­den, zelfs in de moei­lijk­ste om­stan­dig­he­den", (vers 25)

Het valt mij op dat deel­ne­mers van de cur­sus­sen veel heb­ben mee­ge­maakt in hun le­ven. Zor­gen, ver­driet en pijn ma­ken deel uit van hun er­va­rin­gen. Ve­len zijn op zoek om­dat ze de leeg­te in hun le­ven en de daar­mee ge­paard gaan­de een­zaam­heid, niet goed kun­nen ver­dra­gen.
La­ten we bid­den dat ze tij­dens de cur­sus de on­me­te­lij­ke lief­de van God zul­len le­ren ken­nen, de kruis­dood van Jezus, die ons heeft vrij­ge­maakt om Hem te le­ren ken­nen, het groot­ste won­der van de lief­de, het zal hun le­ven com­pleet ver­an­de­ren.

Wij be­dan­ken al­le team­lei­ders en vrij­wil­li­gers die zich in de af­ge­lo­pen tijd hier­voor be­lan­ge­loos heb­ben in­ge­zet. De Heer zal hen be­lo­nen!

Met har­te­li­jke groe­ten en een zeer ge­ze­gend en ver­rij­kend Paas­feest ge­wenst,

(Publicatiedatum: 18 maart 2019)

 

Lianne Gast
Ex-coördinator Alpha ZOB