Menu

Onze Dame.

Het was een flink fik­kie dat de jour­naal­beel­den lie­ten zien: de bran­den­de No­tre Da­me in Pa­rijs. Een schok ging door Frank­rijk. Bin­nen no tim­e (hoe zeg je dat in het Frans?) was er meer dan een mil­jard eu­ro toe­ge­zegd voor de we­der­op­bouw. Het pro­test van de ge­le hes­jes dat dit geld be­ter naar de ar­me land­ge­no­ten kon gaan werd ge­ne­geerd. Dat een on­be­dui­den­de Ne­der­lan­der zo­als ik de ge­le hes­jes ge­lijk geeft (in dit ge­val ten­min­ste) is to­taal niet in­te­res­sant. De No­tre Da­me is “On­ze Da­me” (let­ter­lijk ver­taald), een stuk cu­ltuur­goed van de bo­ven­ste plank, en dat moet te­rug.
Na­tuur­lijk is (was, moet ik zeg­gen) de Not­re Da­me een im­po­san­te ka­the­draal die tot de cul­tu­re­le top­mo­nu­men­ten van Frank­rijk be­hoort. Het is lo­gisch dat men dat wil her­bouwen. Hoe­wel… lo­gisch? Bij­na ner­gens in Eu­ro­pa is het per­cen­ta­ge atheï­sten zo hoog als in Frank­rijk. Wat moet men met een ka­the­draal? God aan­bid­den? Nee, het gaat om het ge­bouw zelf: de cul­tuur, de uit­stra­ling, het pre­sti­ge voor het land (en de eer die je als geld­schie­ter ont­vangt). Je moet er rond kun­nen lo­pen en on­der de in­druk zijn van de kunst, de pracht en praal. Over een jaar of vijf (is de hoop, maar dat zal wel een paar jaar la­ter wor­den) zal de pre­si­dent vol trots aan­kon­di­gen dat de her­bouw is vol­tooid, dat het nog mooi­er is dan de vo­ri­ge keer en dat het volk háár No­tre Da­me weer te­rug heeft. Maar ik ben bang dat het niet Góds No­tre Da­me is. Het wordt een leeg om­hul­sel, een vorm zon­der in­houd. Het Chris­ten­dom is am­per meer dan een cul­tu­reel erf­goed. Slechts wei­ni­gen be­kom­me­ren zich om de in­houd. O ja, er zul­len on­ge­twij­feld een paar kerk­dien­sten ge­hou­den wor­den om de ka­the­draal weer in te wij­den. Het zou me niet ver­ba­zen als ze de paus zul­len vra­gen om dat te doen. Maar daar­na? Het ant­woord laat zich ra­den.
Er is niets op te­gen om de Heer te ver­e­ren met kunst en mooie ge­bou­wen. Maar het gaat Hem voor­al om het hart van de kun­ste­naar. Wat zou er be­ter zijn dan dat al­le Fran­sen op hun knie­ën gingen voor God voor­dat ze hun Not­re Da­me zou­den her­stel­len? Dat zou pas een waar­de­vol kerk­ge­bouw op­le­ve­ren in Gods ogen.

(Publicatiedatum: 13 mei 2019)

 

Henk van de Weg
Auteur van “De Getrouwen van Ro`eh”