Menu

Bewustwording.

Jonge men­sen heb­ben prie­men­de vra­gen, kri­tisch als ze zijn om echt van on­echt te on­der­schei­den.
Ou­de­re men­sen zijn zich veel­al be­wust van de moei­lij­ke vra­gen die het le­ven met zich mee kan bren­gen.
Op de Al­pha-cur­sus werd het aan­ge­moe­digd om al­le vra­gen te stel­len die bij je op­ko­men. Dat de­den ver­schil­len­de van de cur­sis­ten dan ook. Niets bleef on­be­spro­ken voor ons ge­voel.
Zo nu en dan moes­ten we als team­le­den toe­ge­ven niet al­le ant­woor­den te heb­ben. Ge­luk­kig werd on­ze eer­lijk­heid ge­waar­deerd en von­den de cur­sis­ten dat he­le­maal niet gek!
In de loop van de cur­sus wer­den de ge­sprek­ken die­per en de ver­ha­len per­soon­lij­ker. Dat is het gro­te voor­deel van de­ze op­zet. De men­sen gaan el­kaar in vrij kor­te ter­mijn meer en meer ver­trou­wen en heb­ben dan ook veel steun aan el­kaar.
Dat is ge­wel­dig om mee te ma­ken.
In de loop van de­ze cur­sus heb­ben drie deel­ne­mers be­slo­ten om zich te la­ten do­pen. Voor hen werd de keu­ze om Je­zus te vol­gen de­fi­ni­tief. De be­wust­wor­ding van een le­ven dat zin heeft door God steeds be­ter te le­ren ken­nen en Je­zus Chris­tus als per­soon­lij­ke ver­los­ser te aan­vaar­den werd gaan­de­weg dui­de­lijk.
We heb­ben als team weer een bij­zon­de­re tijd mee­ge­maakt en wil­len deel­ne­mers, bid­ders, af­was­sers en ko­kers van har­te be­dan­ken. In het voor­jaar gaan we weer ver­der met een nieu­we cur­sus. Hebt u be­lang­stel­ling om zelf eens een cur­sus mee te ma­ken of kent u ie­mand die mo­ge­lijk in­ter­es­se heeft, van har­te wel­kom om ken­nis te ma­ken.

(Publicatiedatum: 24 december 2018)

 

Lianne Gast
Ex-coördinator Alpha ZOB